URC De Nieuwsbrief – REDDINGSPLAN

Actie is nodig!

Beste (ouders van) leden van URC,

De Nederlandse Rugby Bond (NRB) gaat failliet als er nu geen hulp komt vanuit de rugbyclubs. Om de NRB te redden moeten alle clubs voor 1 februari een bedrag per lid overmaken. Voor URC komt dit neer op een totaalbedrag van ongeveer 18.000 euro. Dit bedrag kan URC niet uit eigen middelen betalen. Hierom is het nodig dit bedrag op korte termijn aan de leden door te factureren. Op de nieuwjaarsborrel hebben vele leden het bedrag direct gepind. Alle URC-leden leden die hier niet waren vragen wij om voor 19 januari a.s. 80 euro per seniorlid en 40 euro per jeugdlid over te maken op de rekening vanURC: NL51ABNA0430578083, onder vermelding van “reddingsplan NRB”. Bij de leden van wie het bedrag niet is binnengekomen, zullen we de bedragen eind januari incasseren.

In de bijgevoegde brief staat een uitgebreidere uitleg van het reddingsplan en de impact voor URC.

Namens het bestuur,

Jente Schuitemaker

Voorzitter Utrechtse Rugby Club

Reddingsplan NRB en impact op de leden van URC

Inleiding:
De meesten van jullie hebben de afgelopen maanden wel het een en ander meegekregen van de financiële perikelen van de NRB. Hieronder zal ik ingaan op de eerste versie van reddingsplan van de NRB, op het hernieuwde plan en hoe we hier als URC mee om moeten gaan.

Oorzaken
Begin november hield de NRB een ALV. Hier kwam naar voren dat de bond een direct financieel tekort had van € 400.000. Daarbij gaf het toenmalige bestuur aan niet goed te weten hoe hiermee verder te gaan. Hierop is een nieuwe (interim)-voorzitter en (interim-)penningmeester aangesteld. Deze zijn diep de boeken in gedoken en zijn erachter gekomen dat de werkelijke situatie nog veel heftiger was dan op de ALV voorgesteld. Het financieel tekort bedraagt momenteel ongeveer 1,2 miljoen euro. De oorzaken hiervan liggen in de bestuursjaren 2011-2014 en zijn het gevolg van ambitieuze doelen (met name op het gebied van topsport) zonder financiële dekking. Door deze schuld gaat de NRB failliet, tenzij er een reddingsplan is. Een faillissement van de bond heeft grote gevolgen, zowel voor rugby in nederland als voor URC. Aangezien de competities dan waarschijnlijk snel stil komen te liggen, zal het voor URC zeer moeilijk zijn het hoofd boven water te houden.

Reddingsplan NRB versie 1
De voorzitter en penningmeester hebben in zes weken tijd een inventarisatie van de schulden moeten maken en zijn daarop direct met een eerste reddingsplan gekomen. In dit reddingsplan was sprake van een door de clubs te betalen bedrag van 80 euro voor een seniorlid en 40 euro voor een jeugdlid. Dit bedrag moest overgemaakt worden naar de NRB. Hiermee konden alle schuldeisers worden betaald en konden lopende rekeningen tot september worden betaald. Daarnaast is de begroting van de NRB voor de komende seizoenen ongeveer gehalveerd, moeten vrijwel alle topsportactiviteiten door de teams zelf betaald worden en zijn de dames 7’s in een aparte stichting gegaan, waarmee de bond hier geen financieel risico meer over draagt. Als laatste worden controlemechanismen ingebouwd waardoor dit in de toekomst niet nog een keer kan gebeuren.

Reddingsplan NRB hernieuwde versie
Ondanks dat de meeste clubs de NRB niet failliet wilden laten gaan, waren er wel flinke bezwaren tegen bovenstaand plan. Door verschillende wijzigingen in dit plan aan te brengen, zijn deze bezwaren weggenomen. Een belangrijke wijziging is dat voor het doorgaan van het reddingsplan, de crediteuren akkoord moeten gaan met een “haircut” van 50%. Dit betekent dat zij slechts de helft van hun openstaande schuld uitbetaald krijgen. Dit met de dreiging dat bij een eventueel faillissement zij niks zullen ontvangen. Een andere belangrijke wijziging is dat de bedragen niet direct aan de bond worden overgemaakt, maar naar een aparte stichting, opgericht door alle verenigingen. Deze stichting betaalt pas uit aan de bond, zodra de crediteuren akkoord zijn met de haircut en zodra het overgrote deel van de verenigingen heeft betaald. Op deze wijze is er geen kans meer dat we het geld in een “zwart gat” gooien. Als laatste wordt een extern onderzoek gestart naar de oorzaken en de verantwoordelijken. Al met al verwachten de verenigingen dat op deze wijze de continuïteit van de bond gewaarborgd kan worden.

Betaling door URC en de leden van URC
URC moet een flink bedrag op tafel leggen, ongeveer 18.000 euro. In eerste instantie had het bestuur bedacht dat dit uit eigen middelen betaalt kon worden, waarbij dit in de komende jaren middels een contributieverhoging kon worden terugverdiend. Helaas was dit te optimistisch. We kunnen het bedrag nu betalen, maar redden danhet einde van het seizoen niet. We zien helaas geen andere optie dan het bedrag aan alle leden door factureren. We moeten het bedrag voor 1 februari aan de stichting betalen. Het is voor URC van belang om dit bedrag daarom zo snel mogelijk weer van de leden binnen te krijgen. De bedragen zijn 40 euro per jeugdlid (vanaf 6 jaar) en 80 euro per seniorlid.

Op de nieuwjaarsreceptie heeft al een heel aantal leden het bedrag direct gepind. We vragen de (ouders van) leden die hier niet waren om het bedrag over te maken naar de rekening van URCNL51ABNA0430578083, onder vermelding van “reddingsplan NRB”. Hoe eerder we de bedragen binnen hebben, hoe beter. Bij de leden van wie de komende weken het bedrag niet is binnengekomen, zullen we de bedragen eind januari incasseren.

Indien men een betalingsregeling wil treffen is dit uiteraard mogelijk. Neem dan voor 16 januari contact op met het bestuur per mail: bestuur@utrechtrugby.nl. Indien men een principieel bezwaar heeft tegen het betalen van dit bedrag kan ook contact op worden genomen met het bestuur via dit mailadres.

Ik wil nogmaals benadrukken dat deze gang van zaken voor het bestuur geen makkelijke is geweest. We begrijpen dat het te betalen bedrag voor veel leden een flink financieel offer is. Wij zien echter geen andere mogelijkheid om de bond en URC overeind te houden.

Namens het bestuur,

Jente Schuitemaker

Voorzitter Utrechtse Rugby Club

Help URC bij de ondersteunende diensten!

URC zoekt een ledenadministrateur!

Samen met de andere ledenadministrateur Robin ben je verantwoordelijk voor de inschrijvingen en uitschrijvingen bij URC. Dat houdt in:

·          Het afhandelen van inkomende mails (o.a. van leden, teamleiders en financiële      administrateur van URC)
·          De administratie van leden in elektronisch systeem bijhouden (in ARL)
·          Spelerspassen aanvragen

De tijdsbesteding is ca 2 uur per week. Misschien iets meer of minder, het is belangrijkste dat je wekelijks er even aandacht aan kan besteden.

Misschien vind je het leuk om eens op een andere manier bij te dragen aan de club. Dat kan!