Voorzitter – Anneke Sliedrecht

 • Geeft leiding aan de vereniging en het bestuur.
 • Vertegenwoordigt de vereniging extern zoals richting gemeente, provincie, NRB, pers, sponsors, etc…
 • Verantwoordelijk voor het uitschrijven en de agenda van bestuursvergaderingen en zit dit overleg voor.
 • Coördineert en stuurt opstellen en uitvoeren van beleidsplannen aan.
 • Vertegenwoordigt de vereniging extern (woordvoerder).
 • Verantwoordelijk voor het uitschrijven en het opstellen van de agenda voor de Algemene Ledenvergadering.
 • Zit de Algemene Ledenvergadering voor en zorgt dat deze verloopt als voorgeschreven in Statuten en Huishoudelijk Reglement.
 • Contacten leggen/onderhouden.
 • Bewaken clubetiquette.
 • Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken van het bestuur.
 • Advisering en stimulering bij activiteiten.
 • Verantwoordelijk voor de digitale nieuwsbrief.

Secretaris – Marije Faber

 • Verantwoordelijk voor de correspondentie van de vereniging en houdt een (digitaal) afschrift van alle uitgaande post.
 • Beheert het archief.
 • Verantwoordelijk voor de aankondiging van Algemene Ledenvergadering en het vooraf ter beschikking stellen van de stukken zoals voorgeschreven in Statuten en Huishoudelijk Reglement.
 • Zorgt tijdens de Algemene Ledenvergadering voor het ter tafel komen van ingekomen stukken, presentielijsten en stemformulieren.
 • Verantwoordelijk voor het maken en publiceren van het verslag van de Algemene Ledenvergadering.
 • Verantwoordelijk voor beheer en muteren van het ledenbestand (ledenadministratie) en het doorgeven van mutaties aan de Nederlandse Rugby Bond.
 • Zorgt voor het opnemen van wijzigingen en aanvullingen op de Verenigingsstatuten, het Huishoudelijk Reglement en de inschrijving Kamer van Koophandel.
 • Verantwoordelijk voor communicatie en informatievoorziening intern en extern via email, de verenigingswebsite en eventuele andere media alsmede contacten met pers en media voor zover niet betrekking hebbende op Sponsoring.

Penningmeester – Niels Verlage

 • Adviseert met betrekking tot het financieel beleid.
 • Verantwoordelijk voor het financieel beleid.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarbegroting en de meerjarenbegroting.
 • Ziet toe op de uitvoering van de vastgestelde jaarbegroting.
 • Verantwoordelijk voor inkomsten en uitgaven van de vereniging.
 • Verantwoordelijk voor het innen van de contributies van de leden en de sponsorinkomsten.
 • Verantwoordelijk voor het vaststellen van tarieven.
 • Is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding en de jaarlijkse controle hierop door de Kascommissie.
 • Is verantwoordelijk per boekjaar voor het opstellen van het financieel verslag en de begroting voor de Algemene Ledenvergadering.
 • Vertegenwoordigt het verenigingsbestuur in het bestuur van de Stichting URC Support.
 • Stelt budgetten voor commissies vast.
 • Controleert activiteitenbegrotingen commissies.

Bestuurslid Jeugd – Bas de Boer

 • Verantwoordelijk voor de jeugdcommissie en de onderliggende structuur
  • teammanagers
  • vrijwilligers
 • Verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat
  • code of conduct, vertrouwenspersoon
  • rugbynormen en –waarden
   •    kernwaarden URC & Rugby Nederland (campagnes)
   •    positief coachen
   •    inclusive (bredere verdeling sociale klassen, mixed ability, moeilijk bereikbare jeugd)
  • player welfare (met bestuurslid rugby)
 • Verantwoordelijk voor jeugdparticipatie en ouderbetrokkenheid
 • Verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid
 • Verantwoordelijk voor jeugdevenementen (toernooien, trips, feesten)
 • Verantwoordelijk voor ledenwerving

Bestuurslid Rugby – n.t.b.

 • Verantwoordelijk voor het opstellen en vormgeven van het sporttechnische beleid.
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het sporttechnische beleid door de Technische Commissie.
 • Verantwoordelijk voor de aansturing door de Technische Commissie van het technisch kader, de (para)medische begeleiding en de teammanagers.
 • Verantwoordelijk voor het Wedstrijdsecretariaat.
 • Verantwoordelijk voor de Scheidsrechterscommissie.
 • Verantwoordelijk voor de Recreantencommissie (indien aanwezig).

Bestuurslid Facility Clubhuis – n.t.b.

 • Vertegenwoordigt het verenigingsbestuur in het bestuur van de Stichting URC Support en vanuit die rol:
 • Verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw, de accommodatie en de velden.
 • Verantwoordelijk voor contacten hierover met de Gemeente en andere externe instanties.
 • Verantwoordelijk voor de barcommissie.
 • Verantwoordelijk voor de winkel (clubkleding, etc.).
 • Verantwoordelijk voor het beoordelen van aanvragen van gebruik van het gebouw, de accommodatie en de velden door derden anders dan de vereniging, een en ander in het belang van de vereniging.
 • Verantwoordelijk voor het onderzoeken naar mogelijkheden van extra exploitatie van het gebouw, de accommodatie en de velden alsmede het initiëren en stimuleren ervan in het belang van de vereniging.
 • Verantwoordelijk voor de Accommodatiecommissie.