De statuten van URC: Afschrift Akte van Statutenwijziging Utrechtse Rugby Club

Voorstel tot wijzigen van de statuten URC: Voorstel Wijziging Statuten

Gedragsregels van URC m.b.t. seksuele intimidatie: URC Formulier Gedragsregels