25-9: Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op dinsdagavond 25 september vindt de eerstvolgende Algemene Ledenraadsvergadering plaats. De vergadering zal om 21:00 uur starten.
Hiervoor nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden uit. De agenda is een klein beetje aangepast. Met het terugtrekken van de TC komt het agendapunt ‘5-jarenplan technische commissie’ te vervallen. Verder is de volgorde en de benaming van de agendapunten iets aangepast. De definitieve agenda is als volgt:

1. Opening
2. Verslag vorige ALV
3. Financieel jaarverslag
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
6. Begroting
7. Aftreden en benoeming bestuursleden
8. Gegadigden TC
9. Rondvraag
10. Sluiting

Het verslag van de vorige ALV en de financiële jaarverslagen staan op onze website, op de pagina ‘voor leden’.

Hopelijk allemaal (leden en ouders van jeugdleden) tot dinsdag de 25e.